09190677864
کد خطای پکیج بوتان

کد خطای پکیج بوتان

این بخش حاوی کد خطای پکیج بوتان می باشد که توسط تیم پویا سرویس آماده سازی شده کلیه ارورهای این پکیج را برای شما عزیزان شرح داده است
فهرست مطالب

پکیج بوتان – مدل CV424S

مفهوم کد خطاکد خطا
عدم تشکیل شعله )شیر گاز، جرقه زنی، حسگر( پس از ۳ مرتبه جرقه زنی E1
قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی E2
اشکال در پرشر دود و مجموعه فن )پس از ۲ دقیقه) E3
خطای مدولاتور شیر گاز E4
قطعی NTC مدار گرمایش E5
قطعی NTC آبگرم مصرفی E6
وصل بودن پرشر دود قبل از روشن شدن شعله E7
اشکال در حسگر دمای محیط خارجی E8
رسیدن دمای گرمایش به بالای c° ۹۵    E9
اشکال نرم افزاری برد E13
اشکال در پرشر دود و مجموعه فن )تا ۲ دقیقه( E15
قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود E17
یخ زدن مبدل اصلی E25
اشکال در کلید حداقل فشار آب E27
اشکال در برق رسانی به شیر گاز E29
عدم تشخیص فن دار بودن یا بدون فن E99

پکیج بوتان – مدل Riello

مفهوم کد خطاکد خطا
قطعی در NTC هاقرمز چشمک زن
عملکرد یا قطعی کلید حرارتی یا ترموستات دودقرمز ثابت
اشکال در کلید حداقل فشار آبقرمز و زرد

پکیج بوتان – مدل Benessere Pro

مفهوم کد خطاکد خطا
عدم تشکیل شعله )شیر گاز، جرقه زنی، حسگر( AL10
روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد AL11
قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی AL20
قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود AL22
افت فشار آب )پس از ۱ دقیقه( AL40
افت فشار آب )تا ۱ دقیقه( AL41
خرابی یا قطعی ترانس دیوسر AL42
خرابی برد AL51 ۵۹
قطعی NTC آبگرم مصرفی AL60
قطعی NTC مدار گرمایش AL71
قطعی NTC گرمایش از کف AL77
خرابی سنسور روی مشعل AL21
قطع ارتباط مجموعه سیم با برد AL22
وجود اشکال در حسگر فشار دودکش )پس از ۱ دقیقه( AL30
وجود اشکال در حسگر فشار دودکش )تا ۱ دقیقه( AL31
روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد AL50
خرابی برد کنترل و برد نمایشگر J0
قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی )پس از ۱ دقیقه( J1

پکیج بوتان – مدل BN324i

مفهوم کد خطاکد خطا
قرمز ثابت 
قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی یا ترموستات ایمنی دودثابت
عدم تشکیل شعله )شیر گاز، جرقه زنی، حسگر( پس از ۲ یا ۳ مرتبه جرقه زنیثابت
اتصالی حسگربعد از ۳ ثانیه
قرمز چشمک زن 
قطعی NTC مدار گرمایش و آبگرم مصرفی۱/۰ ثانیه
قطعی پتانسیومتر )مصرفی ۵۰ و گرمایش ۷۰( ۵/۰ ثانیه
روشن نشدن مشعل )بین ۲ یا ۳ سیکل جرقه زنی(۱ ثانیه
اشکال در کلید حداقل فشار آب یا فیوز ۲ آمپر۲ ثانیه

پکیج بوتان – مدل Calda Venezia & Optima & Alta

مفهوم کد خطاکد خطا
سبز چشمک زن ۱ ثانیه روشن ۵ ثانیه خاموش
آماده به کار Standby
درخواست آبگرم وجود ندارد. )شیر آب بسته است(تابستانه
قطع بودن پل ترموستات اتاقیزمستانه
سبز چشمک زن ۵/۰ ثانیه روشن ۵/۰ ثانیه خاموش 
اشکال در کلید حداقل فشار آب )تا ۱۰ دقیقه( Standby
دستگاه به دمای درخواستی رسیده است.تابستانه/  زمستانه
اشکال در کلید حداقل فشار آب )تا ۱۰ دقیقه(
اشکال در پرشر دود و مجموعه فن )تا ۱۰ دقیقه(
قفل کردن NTC ها روی یک مقاومت کاذب
اشکال در کلید فشار چگالیده )چگالشی(
سبز چشمک زن سریع 
ورود و خروج به سیستم سارازمستانه
زرد چشمک زن 
Chimney Sweep )15 دقیقه با حداکثر توان کار می کند(زمستانه
زرد ثابت 
قطعی NTC آبگرم مصرفی )زمان بسته بودن آبگرم(تابستانه / Standby
قرمز چشمک زن 
قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی )درصورت باز شدن آبگرم در تابستانه(تابستانه/  زمستانه
قرمز ثابت 
قطعی NTC مدار گرمایشتابستانه / زمستانه  Standby /
اشکال در کلید حداقل فشار آب )پس از ۱۰ دقیقه(
اشکال در پرشر دود و مجموعه فن )پس از ۱۰ دقیقه(تابستانه/  زمستانه
عدم تشکیل شعله )شیر گاز، جرقه زنی، حسگر(
وجود اشکال در ترموستات ایمنی دود

پکیج بوتان – مدل Nuova Benessere

مفهوم کد خطاکد خطا
عدم تشکیل شعله )شیر گاز، جرقه زنی، حسگر( 1
قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی روی مبدل 2
قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود 3
اشکال در کلید حداقل فشار آبقرمز و زرد + ۴
مشکل ارتباطی ریموت کنترل اتاق با دستگاه  5
قطعی NTC آبگرم مصرفی 6
قطعی NTC مدار گرمایش 7
لینک کوتاه:
https://pouyaservice.com/?p=1151